Ken Folletts Fall of giants

Hi, I am wondering if anyone has read Ken Folletts Fall of giants?
What did you think of it?

CHUYÊN THANH LÝ CÔNG TY - THANH LÝ TÀI S?N CHO DOANH NGHI?P
CHUYÊN THANH LÝ VAN PHÒNG - TH?M D?NH GIÁ CHUYÊN NGHI?P

HOTLINE: 0909.107.789 - 0988.418.456 MR VINH.
Gmail: luongvinh8779@gmail.com


Quý công ty có nhu c?u thanh lý hãy liên h? ngay b? ph?n thanh lý ngay.
Chuyên Thanh lý công ty v?i nhi?u nam kinh nghi?p. th?m d?nh giá tÃi s?n nhanh chóng.
Thanh lý công ty, Co quan, Tru?ng h?c, XÃ
nghi?p v?i giá c?nh tranh.
Chúng tôi Chuyên thanh lý tÃi s?n cho các công ty, Co Quan, Van Phòng, Tru?ng H?c… t?i t?n noi v?i giá cao nh?t.
Thanh lý van phòng, b? luu di?n UPS, máy tÃ
nh cu, mÃn hình LCD, mÃn hình CRT, máy in, máy fax, scan, máy photo…
Thanh lý bÃ*n gh?, t?, máy l?nh, máy in, máy fax…
Thu mua ? c?ng, linh ki?n ch?t, hu h?ng, cháy n? móp méo…

D?t bi?t khi Quý Khách có lô hÃng l?n c?n thanh lý, Chúng Tôi s? t?i t?n noi d?nh giá, Noi nÃo thu cao, Chúng Tôi s? thu cao hon.
Vui v?, nhi?t tình, nhanh chóng thanh toán ti?n m?t 1 l?n ngay t?i ch?.

Thanh lý t?i TP HCM vÃ* các TP, T?nh t? DÃ* N?ng, Tây Nguyên cho d?n các t?nh Mi?n Tây…

B?ng giá mua bán, trao d?i máy tÃnh, thu mua linh ki?n máy tÃnh, [b]thu mua laptop cu[/b] s? du?c c?p nh?p liên t?c


Liên K?t:
http://thanhlyvanphongcongty.blogspot.com/
http://thanhlycongty24h.blogspot.com/

Doesn’t have anything to do with building bloody cathedrals, does it ? Just kidding (I think), JR.

That’s the other one :rolleyes: